Disclaimer en voorwaarden

Disclaimer en voorwaarden


Algemeen
Bureau ZegelGezond Nederland B.V. (“ZegelGezond”) stelt via de website die via de url www.zegelgezond.nl  bereikbaar is (de “Website”) informatie beschikbaar over de diensten die ZegelGezond aanbiedt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek en/of het gebruik van de Website. Met uw bezoek en/of gebruik van de op deze Website aanwezige informatie verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

Naast de disclaimer en de gebruiksvoorwaarden is op de Website eveneens de privacyverklaring van toepassing. Deze privacyverklaring informeert u hoe ZegelGezond met persoonsgegevens omgaat. ZegelGezond adviseert u om hiervan kennis te nemen.

Gebruik Website
Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient de gebruiker altijd zelf op juistheid te verifiëren. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website of het kwaliteitszegel zijn voor eigen rekening en risico.

Het is u niet toegestaan de Website te wijzigen, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de Website te belemmeren. Commercieel (her)gebruik van gegevens, afkomstig van en/of vertoond op de Website, is eveneens niet toegestaan.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Website, waaronder maar niet beperkt tot merken, databankrechten, handelsnamen en/of auteursrechten, komen exclusief toe aan ZegelGezond en/of zijn licentiegevers en mogen, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van ZegelGezond en/of zijn licentiegevers, in geen geval worden verveelvoudigd, gekopieerd, hergebruikt, of anderszins worden gebruikt. ZegelGezond en/of zijn licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

Als u een link wil opnemen naar de Website www.zegelgezond.nl, neem dan vooraf contact op met Bureau ZegelGezond voor expliciete toestemming via info@zegelgezond.nl.

Aansprakelijkheid
ZegelGezond stelt de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kunnen evenwel geen rechten worden ontleend aan de Website.

ZegelGezond kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuiste, onvolledige of verouderde informatie, noch voor technische storingen, schade als gevolg daarvan of voor andersoortige schade als gevolg van het bezoeken van de Website behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. Ook aanvaardt ZegelGezond geen enkele verantwoordelijkheid voor bijdragen van derden op en/of via de Website en het kwaliteitszegel, zoals een zelfcertificering, peer review of waardering door een vak- of publiekexpert. Bovendien geeft ZegelGezond geen enkele garantie en aanvaardt ZegelGezond geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via de Website beschikbaar zijn.

ZegelGezond behoudt zich het recht voor de Website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te (laten) veranderen of beëindigen. ZegelGezond kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de Website.

Toepasselijk recht
Op de Website alsmede deze gebruiksvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde (voorzieningen) rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit, of samenhangen met de Website en de gebruiksvoorwaarden.

Amsterdam, november 2011

Bureau ZegelGezond Nederland B.V.
Prins Hendrikkade 170-1
1011 TC Amsterdam

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53558340.