Privacyverklaring

Privacyverklaring


Ten behoeve van haar internetsite (www.ZegelGezond.nl),- de ‘Website’ – en de (daaraan verbonden) diensten voor haar gebruikers, verwerkt Bureau ZegelGezond Nederland B.V. persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), hierna ‘Persoonsgegevens’. In dit privacy statement zal worden uitgelegd met welk doel Bureau ZegelGezond Nederland B.V. Persoonsgegevens verwerkt en welke maatregelen zijn getroffen teneinde deze verwerking in overeenstemming te laten zijn met de Wbp.

Bureau ZegelGezond Nederland B.V. (hierna ZegelGezond’) respecteert de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’) en draagt er zorg voor dat als Persoonsgegevens door de Gebruiker aan ZegelGezond worden verschaft, deze vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.

Naast dit Privacystatement, zijn op de Website eveneens de disclaimer en de (algemene) gebruikersvoorwaarden van toepassing.

ZegelGezond zal niet meer Persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is in het kader van de relatie tussen Gebruiker en ZegelGezond voor informatie over het gebruik van de Website en/of voor zover hiervoor voorafgaande toestemming is verkregen van Gebruiker. Bovendien zullen de Persoonsgegevens niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om de Gebruiker te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt en/of op grond van een wettelijke plicht.

Doeleinden
Bijvoorbeeld wanneer u via Website informatie aanvraagt, vragen wij u om enkele Persoonsgegevens in te vullen. Deze Persoonsgegevens worden gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de Persoonsgegevens hebt verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden.

ZegelGezond zal voor het moment van de verkrijging van de persoonsgegevens de doeleinden van de verwerking mededelen. Persoonsgegevens kunnen door ZegelGezond worden gebruikt om de Gebruiker te informeren over huidige en toekomstige diensten van ZegelGezond en /of voor wetenschappelijk onderzoek. Indien u informatie wenst in te winnen over uw Persoonsgegevens die door ZegelGezond worden verwerkt hetzij uw Persoonsgegevens wenst te corrigeren en/of op te vragen, kunt u contact opnemen met ZegelGezond via info@zegelgezond.nl . Voor het verstrekken van informatie kan ZegelGezond u de wettelijke administratiekosten in rekening brengen.

Persoonsgegevens kunnen door ZegelGezond beschikbaar worden gesteld:

  • Aan door ZegelGezond ingeschakelde derden in het kader van de opdracht van de Gebruiker;
  • Indien ZegelGezond daartoe wettelijk wordt verplicht;
  • Indien dit noodzakelijk is om de rechten van Gebruiker of de rechten van ZegelGezond te beschermen;
  • Indien dit is toegestaan in het kader van de relatie tussen ZegelGezond en Gebruiker;
  • Indien Gebruiker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
  • In het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Beveiliging
ZegelGezond heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andersoortige onrechtmatige verwerking.

Cookies en logbestanden 
De Website genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere Gebruikers. Wij houden gebruiksgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina’s zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite. Hiervoor gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst om het gebruik van de Website makkelijker te maken. Indien u niet wilt dat ZegelGezond een ‘cookie’ op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat het installeren van cookies gedeactiveerd wordt. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de Website.

Naast cookies die ZegelGezond zelf plaatst, worden er ook cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analyticsdienst. ZegelGezond gebruikt deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ZegelGezond heeft hier geen invloed op.

Links
Op de Website kunnen links staan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt ZegelGezond geen verantwoordelijkheid voor de omgang met de Persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de desbetreffende website.

Aanpassing privacyverklaring 
ZegelGezond behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Amsterdam, juli 2012

Bureau ZegelGezond Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.